Čo je CMR formulár a ako ho vyplním?

Najčastejšie otázky

 
 
Späť na najčastejšie otázky

8.4 Čo je CMR formulár a ako ho vyplním? (len pre zákazníkov z kontinentálnej Európy)

 

CMR je nákladný list. CMR je nákladný list. Je to dokument, ktorý pripravila spoločnosť, ktorá vám doručila vozidlo; t.j. externá dopravná spoločnosť. Potvrďte podpisom, že ste dostali vozidlo. Potvrďte podpisom, že ste dostali vozidlo.

Tri kópie

Existujú tri kópie CMR: doklad o prijatí, ktorý je vrátený odosielateľovi (napr.: OPENLANE), doklad o doručení, ktorý je pre dopravcu (dopravná spoločnosť) a tretia kópia je pre príjemcu, pre vás. 

Musí zahrňovať

 CMR musí obsahovať:
Kde?
(viď príklad)
   • Meno a adresa odosielateľa. (V tomto prípade to je OPENLANE)
 nr 1
  • Meno a adresa príjemcu (podľa faktúry). Ako kupujúci je to vaša spoločnosť. 
 nr 2
  • Adresa, na ktorej bol tovar vyzdvihnutý, ako aj dátum (+ pečiatka z parkoviska).
 nr 3
  • Konečné miesto určenia vozidla. (tj: ak dopravná spoločnosť dodáva vozidlo)
 nr 4
  • Meno a adresa dopravcu a registračná značka nákladného auta, na ktorom bude vozidlo prepravované.
 nr 5
  • Značka, model, číslo podvozku a registračná značka vozidla.
 nr 10
  • Toto pole je určené dopravnej spoločnosti. Skontrolujte, či je vyplnený dátum.
 nr 12
  • Dátum vyzdvihnutia a pečiatka miesta vyzdvihnutia
 nr 14
  • Pečiatka dopravnej spoločnosti, registračná značka vozidla a podpis vodiča.
 nr 15
  • Dátum, pečiatka a podpis príjemcu.
 nr 16

Pred odoslaním vždy formuláre CMR kontrolujte. Správne opečiatkovaný, podpísaný a vyplnený formulár CMR  a CMR s 24 poľami si môžete pozrieť tu. Neexistuje žiadny nastavený formát pre CMR, takže počet políčiek sa môže líšiť. 

Upozornenie:
Neuznávame ako cieľovú destináciu "medzinárodné" alebo "bude potvrdené".

Keď dostanete vozidlo, je zodpovednosťou dopravcu (t.j. prepravnej spoločnosti), aby zabezpečil správnosť CMR a správne zaznamenanie stavu vozidla. Výsledok týchto kontrol musí byť zahrnutý do CMR.

Zákonné

Toto všetko sa vyžaduje podľa článku 5 a článku 6  Dohovoru o zmluve o medzinárodnej cestnej preprave tovaru (CMR) (Ženeva 19. mája 1956), a dodatok k protokolu z roku 1978.

Zapamätajte si! 

Už nemusíte nahrávať CMR, keď si objednáte prepravu až priamo k sebe. Pole na nahranie CMR teda v tomto prípade už nie je viditeľné v časti „Môj účet“. Vo všetkých ostatných prípadoch, ho stále musíte nahrať!

Nemôžete osobne vyzdvihnúť španielske a talianske autá. Je potrebné, aby ich vyzdvihla prepravná spoločnosť, pretože oficiálna prepravná zmluva CMR od Predávajúceho hovorí o povinnosti zrušiť registráciu týchto vozidiel a uvoľniť originálne dokumenty o vozidle.Súvisiace otázky:

Čo je povolenie na prevzatie (PuA)?

Môžem získať dokumenty EX a EUR.1 prostredníctvom OPENLANE?

Čo je osvedčenie o doručení? Ako ho vyplním?

Prečo bola moja konečná CMR zamietnutá?